Obchodné podmienky

Znenie obchodných podmienok firmy AMREX, s.r.o. 

1. Obchodné meno a údaje o firme

Spotrebiteľ (nakupujúci) je si vedomý kontaktnej adresy v tomto zmení:

 • Sídlo: AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava
 • Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1. odd. Sa, vl.č. 23733/B

 • IČO: 36229776
 • IČ DPH: SK2020164399
 • Predajňa: Koloria, Dunajská 15, 811 08 Bratislava
 • Tel: 02/5262 1045, e-mail: obchod@koloria.sk

V prípade dalšej komunikácie s firmou (reklamácie, objednávky, žiadosti) je nutné ich smerovať na uvedené kontakty.

2. Opis tovaru

Firma Koloria sa zaoberá predajom:

 1. Látok
 2. Umeleckých potrieb
 3. Divadelných a maskérskych potrieb
 4. Profesionálnej kozmetiky
 5. Party a karnevalových potrieb
 6. A všetkého možného aj nemožného

Presný sortiment produktov môžete nájsť v katalógu našeho e-shopu na www.koloria.sk

3. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Nápoveda by Vám mala uľahčiť prvé kroky v našom obchode. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu obchod@koloria.sk. Pokiaľ chcete, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

V prípade, že vám nevyhovuje online objednávanie a preferujete radšej osobný kontakt radi Vás privítame v jednej z našich predajní. Presné adresy a kontakty získate v výberom z menu (položka Kontakty).

4. Cena tovaru a doba trvania ponuky

Doba trvania ponuky vrátane ceny je do vyčerpania zásob, alebo počas doby trvania ponuky výrobcu.

Cena platí podľa aktuálneho cenníka, pričom firma Koloria si vyhradzuje možnosť okamžitej zmeny ceny za podmienok:

 1. Nedostupnosti tovaru zapríčinenej výrobcom
 2. Zmene ceny kurzu Euro 
 3. Zmeny ceny produktu dodavateľom

5. Platobné podmienky:

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
  2. PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti alebo platobnou kartou;
  3. PLATBA KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na platobnú stránku banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci priamo na podstránke banky, Predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.

6. Dodacie podmienky a náklady na dodanie

Termín dodania objednaného tovaru dostupného na sklade je 48 až 72 hodín od potvrdenia že vaša obejdnávka bole expedovaná. Ak je tovar na objednavku doba dodania je obvykle 14 až 25 pracovných dní, spôsob dodania je dobierková zásielka, alebo osobný odber u nás na predajni. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty.

 1. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo bude pripravený v sídle Predávajúceho na osobný odber podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote 5 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 5. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej a Českej republiky.

Firma si účtuje poštovné a balné ku každej objednávke odosielanej na dobierku. Cena poštovného s dobierkou na SK je €4,20. Tovar je uhrádzaný formou vyplatenia doručenej dobierkovej zásielky, alebo priamo v hotovosti na predajni. Spotrebiteľ je povinný po prevzatí zásielky prekontrolovať jej bezchybný stav, v prípade poškodenia okamžite kontaktovať dodávateľa(firmu Koloria) a postupovať podľa jej inštrukcií.

7. Odstúpenie od zmluvy / Výmena / Reklamácia

  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.
   Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. 
  2. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru.
   V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, z dôvodu nevyhovujúcej kvality, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za iný tovar, resp. iný druh tovaru, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky použitia.
 1. Kupujúci je povinný uviesť v e-maily nasledujúce údaje:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko;
  2. Číslo elektronickej objednávky;
  3. Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;
  4. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, pokiaľ žiada o vrátenie peňazí na účet;
  5. Dátum
  6. Podpis Kupujúceho.
 2. Zákazník má povinnosť zaslať tovar v lehote do 14 dní od odstúpenia. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúcemu odporúčame doporučene poslať tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 3. Predávajúcí má povinnosť navrátiť finančné prostriedky zákazníkovi v lehote do 14 dní od odstúpenia od smluvy.

Odbor dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

8. Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom firmy Koloria.

9. Návody a upozornenia

Spotrebiteľ pri preberaní zásielky potvrdzuje, že preberá objednanú zásielku obsahujúcu:

 1. Objednaný tovar
 2. Návody na obsluhu a upozornenia o správnom používaní tovaru
 3. Daňové doklady o nákupe (účtovný bloček resp. faktúru)

V prípade, že zásielka neobsahuje tieto položky kontaktujte firmu Koloria so žiadosťou o nápravu.