Ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“), preto si plníme informačnú povinnosť voči dotknutým osobám.

V zmysle novej platnej právnej úpravy Vám oznamujeme, že v plnom rozsahu rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré jej sprístupnia svoje osobné údaje, a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle GDPR a ZOOÚ.

Ochrane osobných údajov dotknutých osôb sa zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť a k ich ochrane využívame tie najvyššie bezpečnostné štandardy.

S osobnými údajmi dotknutých osôb budeme vždy nakladať v medziach GDPR a ZOOÚ, pričom pri nakladaní s osobnými údajmi budeme dbať na ich ochranu pred neoprávneným zneužitím, poškodením, stratou či sprístupnením tretím osobám.

Naša webová stránka je za účelom zaistenia čo najväčšej ochrany osobných údajov dotknutých osôb chránená špičkovými ochrannými systémami tak, aby nedochádzalo k (i) neoprávneným prístupom k osobným údajom dotknutých osôb, (ii) protiprávnym poškodeniam dát, (iii) neoprávneným zmenám ani k (iv) nesprávnemu užívaniu osobných údajov dotknutých osôb či k (v) ich zneužitiu.

Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, na aký účel sa spracúvajú a aké sú práva dotknutých osôb podľa GDPR a ZOOÚ, pričom uvádzame nasledovné:

Prevádzkovateľom je spoločnosti AMREX, s.r.o. so sídlom Syslia 40, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 05, IČO: 36229776, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka č. 23733/B, oddiel: Sa, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Dotknuté osoby sú identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, ktorých osobné údajne spracúvame.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami 

Uvádzame, že osobné údaje môžu byť pre nižšie uvedené účely spracovania odovzdávané iným (tretím) osobám - sprostredkovateľom, ktoré sú na základe dohody zaviazané údaje pre nás spracovávať, napr. IT služby.

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na základe týchto zásad spracúvania osobných údajov:

 1. účelovosť spracúvania osobných údajov
 2. minimalizácia spracúvania osobných údajov
 3. správnosť, úplnosť a presnosť osobných údajov
 4. minimalizácia uchovávania osobných údajov
 5. legitímnosť spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spracúvame nasledovné osobné údaje zákazníka na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru: meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum  narodenia a údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti).            

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvame osobné údaje na účely vybavenia reklamácii v rozsahu údajov o reklamovanom tovare a údajov uvedených zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to plnenie zákonných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú najmä kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a orgány finančnej správy, účtovníci, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Súhlas so spracúvaním údajov za účelom zasielania newsletterov

Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu v rozsahu meno, priezvisko a e-mail.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to udelenie súhlasu dotknutých osôb.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielania newsletterov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania dotknutými osobami.

Dotknuté osoby sú povinné zabezpečiť, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 

 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov z dôvodu poskytovania zliav, bonusov či iných výhod členom vernostného programu

Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb za účelom poskytovania zliav, bonusov či iných výhod členom vernostného programu.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to udelenie súhlasu dotknutých osôb.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom poskytovania zliav, bonusov či iných výhod členom vernostného programu.  

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili. Súhlas sa udeľuje na dobu troch (3) rokov od jeho udelenia.

Dotknuté osoby sú povinné zabezpečiť, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Oboznamujeme dotknuté osoby, že nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich podobne významne ovplyvňujú.

Práva dotknutých osôb

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutých osôb.

Na základe písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickej žiadosti na email: koloria@koloria.sk majú dotknuté osoby právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • na prenosnosť svojich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup k osobným údajom

znamená právo požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané.

Právo byť informovaný o spracúvaní

znamená získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

Právo na opravu

znamená právo dotknutých osôb žiadať opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva;

Právo na výmaz

znamená výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR alebo ZOOÚ (najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne,..).

Právo na obmedzenie

znamená obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR a ZOOÚ (napr. ak dotknuté osoby oznámia, že spoločnosť o nich spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy).

Právo na prenosnosť

znamená získanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, dotknuté osoby majú právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR a ZOOÚ.

Právo namietať

znamená právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa.  právo namietať znamená aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Upovedomujeme Vás, že dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Pri podozrení, že sa osobné údaje dotknutých osôb neoprávnene spracúvajú môžu dotknuté osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad.

Cookies

Zjednodušene je možné uviesť, že tzv. cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a optimálne tak prispôsobiť našu internetovú ponuku čo možno najoptimálnejším spôsobom Vašim potrebám. V prípade, že o tieto cookies nemáte záujem, môžete si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, prípadne tieto cookies vypnúť. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, že na Vašom prehliadači zakážete všetky cookies, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.